Algemene voorwaarden

Art. 1 Definities
§1 In deze algemene voorwaarden wordt met “Jan Bogaerts” bedoeld: Jan Bogaerts Attracties en Creaties, Professor Asserweg 24, 5151NC, Waalwijk. Met “opdrachtgever” of “huurder” wordt bedoeld: de natuurlijke- of privaatrechtelijke rechtspersoon die met Jan Bogaerts de overeenkomst wenst af te sluiten/afgesloten heeft.

Art. 2 Algemeen
§1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Jan Bogaerts en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
§2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Jan Bogaerts, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
§3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
§4 De toepasselijkheid van inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
§5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn/vernietigd mochten worden, blijven overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing
§6 Jan Bogaerts en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien, en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Art. 3 Aanbiedingen en offertes
§1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
§2 Alle overeenkomsten komen pas tot stand wanneer deze door een gemachtigd persoon van Jan Bogaerts schriftelijk is bevestigd. Indien voor de bevestiging van de overeenkomst een zogenaamd contract door Jan Bogaerts verzonden is naar de opdrachtgever, wordt deze overeenkomst geacht te zijn gesloten op het moment dat Jan Bogaerts één getekend exemplaar van deze overeenkomst retour ontvangt binnen de daarvoor schriftelijk kenbaar gemaakte termijn. Indien opdrachtgever mondeling de opdracht toezegt, waarbij op verzoek van opdrachtgever nog geen bevestiging of overeenkomst wordt opgemaakt, wordt er geacht een overeenkomst te zijn gesloten.
§3 Prijzen in genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld
§4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Jan Bogaerts niet tot het verrichten van een gedeelte van deze opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
§5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Art. 4 Uitvoering van de overeenkomst
§1 Indien voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft Jan Bogaerts het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
§2 Benodigde gegevens waarmee de uitvoering van opdracht naar behoren kan geschieden worden door de opdrachtgever op de door Jan Bogaerts gewenste wijze verstrekt en verschaft de opdrachtgever alle verdere noodzakelijke medewerking ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
§3 Indien verstrekking van gegevens ofwel de noodzakelijke medewerking van de opdrachtgever niet naar behoren plaatsvindt, behoudt Jan Bogaerts zich het recht om de voorbereiding dan wel de uitvoering van de opdracht te staken
§4 Geleden schade voortkomend uit de staking van de werkzaamheden zal worden vergoed door de opdrachtgever.
§5 Zowel opdrachtgever als Jan Bogaerts is verplicht de verstrekte informatie van welke aard dan ook geheim te houden tenzij de wettelijke verplichting openbaarmaking vereist.
§6 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst vergunningen of ontheffingen nodig zijn, dient opdrachtgever hier voor te zorgen. Indien de uitvoering van de overeenkomst geen (gedeeltelijke) doorgang kan vinden vanwege het ontbreken van benodigde vergunningen of ontheffingen, blijft de betalingsverplichting zoals overeengekomen in de overeenkomst ongewijzigd bestaan. De opdrachtgever zal derhalve de totale reserveringswaarde te allen tijde voldoen
§7 Als het gedrag van opdrachtgever of gasten ertoe leidt dat Jan Bogaerts zijn werk niet naar behoren kan uitvoeren of werkzaamheden te grote risico’s met zich mee dragen, of directe aanleiding is voor schade aan eigendommen van Jan Bogaerts heeft Jan Bogaerts het recht om de werkzaamheden vroegtijdig te staken. De klant zal wettelijk aansprakelijk worden gesteld voor alle veroorzaakte en hieruit voortvloeiende al dan niet gerechtelijkekosten.

Art. 5 Mutaties in de overeenkomst
§1 Indien opdrachtgever na de totstandkoming van opdracht wijzigingen wenst aan te brengen in deze overeenkomst, worden deze wijzigingen door Jan Bogaerts schriftelijk bevestigd. De gewenste wijzigingen worden alleen in de overeenkomst verwerkt indien deze door Jan Bogaerts redelijkerwijs uit te voeren zijn. Financiële en andersoortige consequenties, voortkomend uit deze wijziging, worden door Jan Bogaerts schriftelijk doorgegeven aan de opdrachtgever en in rekening gebracht.
§2 Jan Bogaerts behoudt zich het recht om wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen indien nakoming van de overeenkomst anders niet of allerminst mogelijk is. Jan Bogaerts zal zorgen voor wijzigingen die naar alle redelijkheid in
overeenstemming zijn met de aard van de gewijzigde onderdelen van de overeenkomst.

Art. 6 Facturering en betaling
§1 Het door de huurder verschuldigde huurbedrag wordt verhoogd met een borgsom van minimaal 125 euro indien het verhuurde niet-verzorgd wordt geleverd of door huurder afgehaald.
§2 Tenzij in de overeenkomst of bevestiging uitdrukkelijk anders is vermeld dient opdrachtgever het volledige bedrag uiterlijk 2 weken voor verhuur-/leverdatum te hebben voldaan of contant te voldoen bij afhaal van de goederen waarbij het huurbedrag vermeerderd met de borgsom. Voor te verrichten betalingen verstuurt Jan Bogaerts documenten
§3 Indien opdrachtgever niet aan de verplichtingen zoals genoemd in artikel 6.2 of anders zoals vermeld in de overeenkomst of bevestiging voldoet, zal de overeenkomst worden ontbonden. De door opdrachtgever aangegane financiële verplichtingen ten aanzien van Jan Bogaerts blijven echter van toepassing
§4 Indien nodig vindt na uitvoering van de overeenkomst een definitieve afrekening plaats op basis van de in de overeenkomst of bevestiging vermelde voorwaarden. Voor de te verrichte betalingen verstuurt Jan Bogaerts facturen.
§5 Verkochte materialen blijven eigendom van Jan Bogaerts, zolang deze betaling niet of slechts gedeeltelijk is uitgevoerd.
§6 Bij gebreke aan betaling op overeengekomen betalingsvoorwaarden zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn, forfaitair begroot op 12% van het te betalen openstaande bedrag. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels, cheques evenals andere inningskosten zijn in de forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden opdrachtgever afzonderlijk aangerekend.
§7 Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage is B.A.I., Belgische Arbitrage Instelling, belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, kosteloos te bekomen bij B.A.I., L. Bauwensstraat 20, 8200 Brugge,
telefoon: +32(0)50/323595, fax: +32(0)50/313734. Deze clausule maakt deel uit van de voorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.
§8 Elk protest tegen een factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen acht dagen na factuurdatum, met vermelding van nummer en datum.

Art. 7 Verhuur
§1 Jan Bogaerts is gedurende de uitvoering van de opdracht niet verantwoordelijk voor beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen van de aanwezige personen en deelnemers. Tevens is Jan Bogaerts niet verantwoordelijk voor lichamelijk letsel van de aanwezige personen en deelnemers
§2 De verhuurde objecten blijven eigendom van Jan Bogaerts en mogen zonder schriftelijke toestemming van Jan Bogaerts niet worden onderverhuurd, wederverhuurd of uitgeleend.
§3 Het verhuurde kan zowel verzorgd als niet-verzorgd worden geleverd. De vernoemde prijs op het contract geldt bij normale aan- en afvoersituaties via de begane grond. Bij aan & afvoer via trappen/liften worden extra personeelskosten in rekening gebracht. Onder verzorging wordt verstaan dat Jan Bogaerts naast het verhuurde tevens personen beschikbaar stelt ter bediening, begeleiding of bewaking van de in gebruik gegeven zaken welke volgens een in het contract bepaalde tijdsduur aanwezig zijn. Dit is de aanwezigheid inclusief gebruikelijke pauzes exclusief op- en afbouwtijden. Extra werktijd wordt per persoon per uur in rekening gebracht. Onder niet verzorgd wordt verstaan dat het verhuurde zonder personen ter beschikking wordt gesteld.
§4 In geval van niet-verzorgde verhuur is de huurder gehouden om het verhuurde voorafgaand aan de ingebruikneming of installatie te inspecteren op gebreken/beschadigingen. Gebreken of beschadigingen dienen terstond aan Jan Bogaerts kenbaar gemaakt te worden, voorafgaand aan de ingebruiknemingvan het verhuurde door huurder.
§5 Huurder is verplicht het verhuurde te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd. Huurder dient het verhuurde tevens zorgvuldig te gebruiken en te bewaken en verklaart alle gebruiks- en veiligheidsvoorschriften ontvangen te hebben en deze gelezen te hebben, alsook alle nodige instructies van Jan Bogaerts gekregen + begrepen te hebben aangaande het gebruik en aandachtspunten van de betreffende materialen. Het verhuurde dient aan Jan Bogaerts in dezelfde staat als waarin het verhuurde ontvangen is (met inachtneming van artikel 7.4) terug te worden gegeven.
§6 Aan het verhuurde mogen zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Jan Bogaerts geen bewerkingen wordenverricht zoals schilderen, beletteren, zagen, lassen enzovoorts. Indien huurder zonder schriftelijke toestemming bewerkingen op het verhuurde verricht, wordt op huurder de kosten van de schade in rekening gebracht. Huurder zal deze kosten direct voldoen.
§7 Indien het verhuurde voor één dag is verhuurd dient huurder het verhuurde op dezelfde dag terug te brengen tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij langer gebruik dan de overeengekomen termijn worden de extra huurkosten in rekening gebracht. Het is huurder niet toegestaan zonder toestemming van Jan Bogaerts huurtermijnente verlengen.
§8 Wanneer Jan Bogaerts de goederen levert/verzorgt, maakt de technische fiche onderdeel uit van het contract en dient huurder onmiddellijk te reageren wanneer deze niet in het bezit is of laattijdig of niet geretourneerd is. 

Art. 8 Aansprakelijkheid
§1 In geval van beschadiging of vermissing van het verhuurde of een gedeelte daarvan is huurder aansprakelijk voor daarmee verband houdende schade, al dan niet met schuld van huurder en onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet.
§2 In geval huurder zelf het transport van het verhuurde verzorgt, vangt de aansprakelijkheid en verplichting van huurder als eerder genoemd in artikel 7.4 aan, zodra het verhuurde aan huurder is afgegeven en ter beschikking gesteld. Wanneer huurder gebruik maakt van een aanhangwagen van Jan Bogaerts, dient deze door de opdrachtgever zelf aangekoppeld te worden. Huurder is geheel verantwoordelijk voor de aanhangwagen en reist op eigen risico. Huurder is tevens volledig verantwoordelijk voor de nodige taksen, verzekering en andere noodzakelijke documenten om deze aanhangwagen met het opgegeven totale gewicht te mogen vervoeren en kan in geen enkel geval Jan Bogaerts aansprakelijk stellen
§3 Jan Bogaerts is enkel aansprakelijk voor door huurder geleden schade aan personen en andere zaken dan het verhuurde, voor zover deze schade is veroorzaakt door een gebrek in het verhuurde en het gevolg is van opzet of grove schuld van Jan Bogaerts of van door Jan Bogaerts ingeschakelde derden.
§4 Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, behoudens in het geval van opzet of grove schuld en behoudens het hierboven in artikel 8.3 bepaalde, is Jan Bogaerts niet gehouden tot vergoeding van enige schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken danwel aan personen, zowel aan de zijde van huurder als bij derden. De huurder vrijwaart Jan Bogaerts van eventuele vorderingen van derden.
§5 Indien Jan Bogaerts ingevolge voorafgaande gehouden is de schade die huurder lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering en de door de verzekering gedane uitkering. Voor andere dan de in voorafgaande artikelen bedoelde schaden die de huurder mocht lijden is Jan Bogaerts nimmer aansprakelijk.
§6 Rechtsvordering tot schadevergoeding van huurder jegens Jan Bogaerts ingevolge deze voorwaarden verjaart door verloop van een jaar nadat huurder bekend is geraakt met de schade
of daarmee bekend geraakt had kunnen zijn.

Art. 9 Annulering
§1 Huurder dient annulering schriftelijk kenbaar te maken middels aangetekende zending. Het moment waarop Jan Bogaerts deze zending ontvangt is beslissend voor de annulatie.
§2 De annulering van de overeenkomst door huurder is mogelijk tot 24u. voor het moment van de uitvoering ervan. In geval van annulering is huurder 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd behoudens bij annulering binnen 24u. voor het moment van uitvoering van deze overeenkomst, in welk geval Jan Bogaerts het recht heeft 75% van de overeengekomen prijs in rekening te brengen.
§3 Jan Bogaerts heeft het recht om de overeenkomst te annuleren tot 7 dagen voor het moment waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd dan wel het tijdstip van verhuur in overleg met de huurder te wijzigen tot 12u. voor het moment waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd. Huurder heeft in beide gevallen geen recht op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook. 

Art. 10 Overmacht en weersomstandigheden
§1 Onder overmacht wordt verstaan hetgene daarover in de wet & jurisprudentie vermeld wordt. Jan Bogaerts heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderd wordt. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere voorwaarden en verplichtingen van Jan Bogaerts opgeschort zonder dat Jan Bogaerts tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
§2 Onder overmacht worden eveneens omstandigheden bedoeld op grond waarvan (verdere) nakoming van overeenkomst redelijkerwijs door Jan Bogaerts niet mogelijk is waaronder begrepen o.a. het niet voldoen door leveranciers van Jan Bogaerts aan hun verplichtingen, transport moeilijkheden, brand, wateroverlast, staking, werkonderbreking, import- of handelsverboden, uitsluiting of andere calamiteiten die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken.
§3 Indien er zich weersomstandigheden voordoen waarin het gebruik van het verhuurde voor de gebruikers en eventuele begeleiders of verzorgers niet naar behoren mogelijk is, heeft de huurder geen recht op schadevergoeding en kan Jan Bogaerts nimmer aansprakelijk worden gesteld voor door de huurder eventueel geleden schade. De betalingsverplichting van huurder blijft ongewijzigd, ongeacht de weersomstandigheden gedurende de huurperiode.

Art. 11 Voorzorgen
§1 Huurder dient te zorgen voor voldoende ruimte voor plaatsing van materialen en dient voorschriften te respecteren. Bij buitengebruik dient men overdekking te voorzien als de handleiding dit voorschrijft. Indien materialen voorzien moeten worden van spanning dient huurder deze te voorzien tot bij de plaats waar deze goederen geplaatst worden. Bij levering van opblaasbare structuren dient huurder te zorgen voor zachte ondergrond. De huurder dient te zorgen voor voldoende ankerpunten 5mtr. rondom de materialen. Wanneer huurder niet aan deze voorwaarden voldoet treft Jan Bogaerts geen enkele schuld noch enige aansprakelijkheid bij materiële en lichamelijke schade aan huurder en derden, met inachtneming van artikel 8.1
§2 Jan Bogaerts dient de opdracht onmiddellijk uit te kunnen voeren, tot vlakbij de plaats waar geleverd en/of opgehaald wordt zonder obstakels of belemmering.

Art. 12 BTW plicht “B2B”
§1 Huurder verklaart dat de vermelding m.b.t. de BTW plicht correct is opgegeven en dat het al dan niet om een B2B handeling gaat, af te leiden uit de BTW plicht. Indien deze informatie foutief opgegeven, draagt Jan Bogaerts hierin geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid. Eventuele boetes evenals BTW, opgelegd door de overheid, zullen doorgerekend worden aan huurder.

Art. 13 Slotbepalingen
§1 Afwijkingen en aanvullingen op deze voorwaarden dienen als bijzondere voorwaarden te worden opgenomen
§2 Indien enig beding uit deze voorwaarde niet rechtsgeldig, tast dit de geldigheid van overige voorwaarden niet aan. In zodanig geval zal het desbetreffende beding geacht worden te zijn vervangen door een rechtsgeldig beding dat zoveel mogelijk tot hetzelfde resultaat leidt. Op deze overeenkomst is enkel het Belgische recht van toepassing. Jan Bogaerts is ten allen tijde gerechtigd om haar rechten voortvloeiend uit deze overeenkomst over te dragen aan derden.